De Opdrachtgever wenst in het kader van haar activiteiten een beroep te doen op een dienstverlening met betrekking tot een welbepaald project,

de Dienstverlener, Rudy Lefevre bvba met maatschappelijke zetel te Vlierbeekstraat 25, 3052 Blanden en ondernemingsnummer BE 0555.987.271, is een onderneming die zulke diensten levert op zelfstandige basis en over de nodige kennis en ervaring beschikt in dat domein,

de Opdrachtgever en de Dienstverlener wensen derhalve samen te werken en wensen middels deze overeenkomst de modaliteiten en de voorwaarden vast te leggen van deze samenwerking,

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

De Dienstverlener verbindt er zich toe om naar best vermogen en op zelfstandige basis voor rekening van de Opdrachtgever de diensten te leveren op de wijze van, en overeenkomstig de bepalingen van, een voorstel, hierna “het projectvoorstel” genoemd.

Het projectvoorstel maakt volledig deel uit van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen het projectvoorstel en deze overeenkomst, hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De Dienstverlener levert alle redelijke inspanningen om de diensten omschreven in het projectvoorstel uit te voeren binnen de door het projectvoorstel voorgeschreven indicatieve termijn, te rekenen vanaf de datum van de opstart van het project zoals omschreven in het projectvoorstel.

Indien op aanvraag van de Opdrachtgever aan het projectvoorstel wijzigingen zouden worden aangebracht, dan behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de in het projectvoorstel vastgestelde indicatieve termijn te verlengen met de tijdsduur die nodig is om de uitvoering van de wijzigingen mogelijk te maken.

Deze overeenkomst is van bepaalde duur en loopt af op het einde van het project, zoals aangeduid in het projectvoorstel. Partijen komen overeen dat deze overeenkomst niet vroegtijdig kan worden beëindigd, behoudens in de gevallen bepaald in deze overeenkomst.

Artikel 3: Vergoeding voor de dienstverlening – Betalingsmodaliteiten

3.1 Als tegenprestatie voor de te leveren diensten binnen het projectvoorstel zal de Opdrachtgever de Dienstverlener vergoeden met een “Forfaitaire Vergoeding”.

3.2

De Forfaitaire Vergoeding omvat niet volgende eventuele stappen en kosten:

 • Verplaatsings- en verblijfskosten in en naar het buitenland.

De niet inbegrepen verplaatsings- en verblijfskosten zulIen worden vergoed op voorlegging van de stavingsstukken. De niet inbegrepen verplaatsingskosten zulIen worden vergoed à rato van 0,35 € per km.

De Forfaitaire Vergoeding zal door de Dienstverlener worden gefactureerd als volgt:

 • 1/3 van de Forfaitaire Vergoeding als voorschot, te betalen binnen de 7 dagen en voor het aanvangen van de dienstverlening zoals omschreven in het projectvoorstel.
 • 1/3 van de Forfaitaire Vergoeding bij oplevering van de helft van de dienstverlening zoals omschreven in het Projectvoorstel, te betalen binnen de 30 dagen.
 • 1/3 van de Forfaitaire Vergoeding bij oplevering van de volledige dienstverlening zoals omschreven in het Projectvoorstel, te betalen binnen de 30 dagen.

Stappen en kosten niet inbegrepen in de Forfaitaire Vergoeding zullen worden gefactureerd op het einde van de maand waarin ze plaatsvonden of werden gemaakt.

3.3 De facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum, behalve anders bepaald onder artikel 3.2. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

3.4 Zoals uiteengezet komen partijen overeen dat deze overeenkomst niet vroegtijdig kan worden beëindigd, behoudens in de bijzondere gevallen bepaald in deze overeenkomst. In geval van zulke vroegtijdige beëindiging, blijven de vergoedingen die reeds werden gefactureerd en/of betaald op dat ogenblik definitief verschuldigd aan/verworven door de Dienstverlener en zullen de reeds geleverde maar nog niet gefactureerde diensten pro rata worden afgerekend. Partijen komen overeen dat indien een bepaalde projectstap werd aangevat de daarop betreffende vergoeding volledig verschuldigd is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting van de Opdrachtgever om de volledige vergoeding te betalen zoals opgenomen in artikel 5 en 13 van deze Overeenkomst.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

De Dienstverlener levert de diensten zoals omschreven in het projectvoorstel naar best vermogen en te goeder trouw. Zij voert de opdracht uit op zelfstandige basis.

Zij zal de nodige tijd (die zij zelf indeelt) besteden aan de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst en een beroep doen op een voldoende aantal bekwame medewerkers om haar bij te staan bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Partijen gaan akkoord dat de Dienstverlener een beroep kan doen op derden in onderaanneming voor de uitvoering van een deel van haar opdracht. Indien de Dienstverlener een beroep doet op derden om de overeenkomst voor haar rekening uit te voeren, zal de Dienstverlener ten aanzien van de Opdrachtgever verantwoordelijk blijven.

De Opdrachtgever kan op geen enkele manier enig gezag uitoefenen over de Dienstverlener, diens aangestelden, lasthebbers of werknemers. Eventuele verzoeken of richtlijnen uitgaande van de Opdrachtgever kunnen dan ook nooit als enige gezagsdaad worden gekwalificeerd, maar dienen te worden beschouwd als handelingen die de uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk maken of vergemakkelijken.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om, gedurende de uitvoering van de overeenkomst en na de beëindiging ervan, diensten te verlenen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan de Opdrachtgever.

Artikel 5: Onmogelijkheid tot uitvoering door de Dienstverlener

Indien de Dienstverlener de verplichtingen die het voorwerp van onderhavige overeenkomst uitmaken, niet kan naleven ingevolge een onredelijke handeling of nalaten vanwege de Opdrachtgever ten opzichte van de eerstgenoemde, of nog omdat de Opdrachtgever de verplichtingen beschreven in onderhavige overeenkomst niet naleeft, mag de Dienstverlener haar activiteiten opschorten of de overeenkomst ontbonden verklaren.

De Opdrachtgever is in dit laatste geval aan de Dienstverlener de volledige Forfaitaire Vergoeding verschuldigd die – overeenkomstig artikel 3 – (nog) aan die laatste zou toekomen indien de overeenkomst niet vroegtijdig zou zijn beëindigd.

Artikel 6: Rapporteringsplicht van de Dienstverlener

De Dienstverlener verbindt er zich toe op verzoek van de Opdrachtgever te rapporteren aan de Opdrachtgever, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, over de staat van vooruitgang van het project dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst.

Artikel 7: Omvang verbintenissen

Behoudens de diensten welke limitatief worden opgesomd in het Projectvoorstel als ‘diensten met een resultaatsverbintenis’, neemt de Dienstverlener ten opzichte van de Opdrachtgever een middelenverbintenis op zich, en geen resultaatsverbintenis. De Dienstverlener zal als een “bonus pater familias” de nodige waakzaamheid, loyaliteit, ernst en ervaring aan de dag leggen die van een Dienstverlener als ervaren specialist in het domein verwacht kan worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout. Haar aansprakelijkheid zal alleszins beperkt zijn tot het bedrag dat de Dienstverlener op dat moment ontvangen heeft van de Opdrachtgever als vergoeding voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 9: Medewerkingsplicht van de Opdrachtgever: bezoekrecht – mededeling van inlichtingen – bijstand

De Opdrachtgever verleent aan de Dienstverlener bijstand en/of een recht van bezoek aan haar bedrijfsgebouwen voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Eveneens verbindt de Opdrachtgever er zich toe op eerste verzoek van de Dienstverlener alle inlichtingen en informaties te verschaffen die zij nodig kan om hebben om de uitvoering van onderhavige overeenkomst tot een goed einde te brengen.

Artikel 10: Overmacht

Overmacht bestaat in elke onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheid, buiten de macht van de partij die zich erop beroept, die zich voordoet na het ondertekenen van deze overeenkomst, en die die partij verhindert om één of meerdere van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst of het projectvoorstel uit te voeren of die die uitvoering vertraagt.

De partij die een beroep doet op overmacht, brengt de wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte.

Gedurende de periode van overmacht, worden de verplichtingen van die partij geschorst en wordt de indicatieve duur van het projectvoorstel met dezelfde tijd verlengd.

Beide partijen verbinden zich ertoe om bij overmacht in hoofde van één van hen een mogelijke en redelijke oplossing te bespreken teneinde de gevolgen van het voorval te beperken. Indien de overmachtsituatie evenwel langer duurt dan drie maanden, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat in hoofde van één van hen een recht op schadevergoeding om deze reden ontstaat.

Artikel 11: Eigendom van de beheerstechnieken, methodologie en know-how van de Dienstverlener

De beheerstechnieken, de methodologie en de know-how aangewend door de Dienstverlener ter uitvoering van onderhavige overeenkomst blijven eigendom van de Dienstverlener. De beheerstechnieken, de methodologie en de know-how die de Dienstverlener, zijn zaakvoerders en aangestelden ontwikkelen in het kader van de opdracht voortvloeiende uit deze overeenkomst en niet het uitdrukkelijke voorwerp uitmaken van het projectvoorstel, noch op maat werden gemaakt van de Opdrachtgever zijn en blijven te allen tijde eigendom van de Dienstverlener en kunnen door de Dienstverlener worden gebruikt in volgende opdrachten ten aanzien van derden.

Artikel 12: Geheimhouding

Elke partij verbindt er zich toe de methodes, systemen en technieken die verband houden met de specifieke economische bedrijvigheid van de andere partij, en andere vertrouwelijke informatie van de andere partij, waarvan zij in kennis werd gesteld tijdens de uitvoering van deze overeenkomst, niet voor eigen rekening aan te wenden of aan derden bekend te maken, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande akkoordverklaring door de partij op wie de vertrouwelijke informatie betrekking heeft.

In ieder geval zal alle informatie, al dan niet gespecificeerd als vertrouwelijke informatie, met betrekking tot het ondernemingsgebeuren van een partij, haar producten, diensten, systemen, software, financiën (met inbegrip van prijzen, kosten en opbrengsten), marketingplannen, programma’s, operationele methoden, toekomstige of bestaande contracten en met betrekking tot enige andere commerciële overeenkomsten en/of bedrijfsplannen, procedures en strategieën geacht worden vertrouwelijke informatie te zijn.

Deze verplichting van geheimhouding geldt voor beide partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en zaI van kracht blijven gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst.

De verbintenis tot het in achtnemen van de vertrouwelijkheid van de informatie zoals hiervoor voorzien, geldt niet:

 • voor zover noodzakelijk om de verbintenissen onder deze overeenkomst uit te voeren of de rechten onder deze overeenkomst af te dwingen,
 • voor zover bekendmaking van de informatie vereist is door toepasselijk recht of regelgeving,
 • voor zover de informatie wordt bekend gemaakt aan professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding,
 • voor zover die informatie reeds voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst algemeen bekend was of publiek werd gemaakt,
 • voor zover een partij aantoont dat zij reeds voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst de informatie kende,
 • of voor zover een partij die informatie op legitieme wijze van andere bronnen heeft verkregen.

Artikel 13: Ontbindend beding

Onverminderd het recht op schadevergoeding, zal deze overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen worden beëindigd door een partij wanneer de andere partij in gebreke blijft door de clausules van onderhavige overeenkomst niet te hebben nageleefd en hierin niet te hebben voorzien binnen de 30 dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. In geval van ernstige nalatigheid of grove fout van de andere partij, kan een partij zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken.

Bovendien zal de Dienstverlener aan deze overeenkomst een einde kunnen stellen met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen:

 • de Opdrachtgever treedt in staat van onvermogen,
 • de Opdrachtgever wordt failliet verklaard,
 • de Opdrachtgever wordt tot liquidatie gedwongen,
 • er doet zich een wezenlijke verandering voor in het vermogen, de aandeelhoudersstructuur of het bestuur van de Opdrachtgever.

De partij die beroep doet op deze clausule om de overeenkomst te beëindigen, brengt de tegenpartij daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte.

In de gevallen bepaald in paragraaf 2 van dit artikel en in alle gevallen waarin de beëindiging van de overeenkomst te wijten is aan de Opdrachtgever, is aan de Dienstverlener de volledige Forfaitaire Vergoeding verschuldigd die – overeenkomstig artikel 3 – (nog) aan die laatste zou toekomen indien de overeenkomst niet vroegtijdig zou zijn beëindigd.

Artikel 14: Overdracht van de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst

De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst zullen niet in hun geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen door een partij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij.

Artikel 15: Nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van bepalingen van deze overeenkomst

In geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een clausule of gedeelte van een clausule van deze overeenkomst, wordt die clausule voor niet-geschreven gehouden, zonder dat de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid ook de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de gehele overeenkomst of van de overige gedeelten van die clausule kan teweegbrengen.

De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare clausules of gedeelten van clausules te vervangen door geldige en afdwingbare clausules of gedeelten van clausules die de hier weergegeven bedoeling van partijen het best benaderen.

Artikel 16: Wijzigingen

Onderhavige overeenkomst bevat de volledige goedkeuring door de twee partijen met betrekking tot alle clausules hierin opgenomen en met betrekking tot het volledige projectvoorstel. Noch aan deze overeenkomst, noch aan het projectvoorstel kunnen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht, behoudens akkoord tussen beide partijen. Zulke wijziging of aanvulling dient schriftelijk te worden opgemaakt en getekend te zijn door beide partijen (of hun vertegenwoordigers).

Artikel 17: Toepasselijk recht

Onderhavige overeenkomst zal beheerst worden door het Belgisch recht .

Artikel 18: Rechtsmacht

Alle geschillen aangaande interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavige overeenkomst die niet in der minne opgelost zouden kunnen worden, zullen onder de bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.